Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Cliënt: eigenaar van de kat(ten) en/of daartoe gerechtigde aanbieder, in wiens opdracht de kattengedragstherapeut een gedragstherapeutische behandeling instelt.
1.2 Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de cliënt een gedragstherapeutische behandeling instelt.
1.3 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7.400 e.v. BW, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de cliënt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de kat(ten) van die cliënt.
1.4 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie, alsmede het geven van preventief advies.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer (vervolg)afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door cliënt zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
2.2 Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht
3.1 De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn/haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De cliënt dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.
3.3 De cliënt dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de cliënt, kattengedragstherapeut en omgeving.
3.4 Katten, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht vrij te zijn van overdraagbare ziekten, schimmels en parasieten.
3.5 De cliënt dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de kattengedragstherapeut te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) een (besmettelijke) ziekte bij zijn/haar kat(ten). De kattengedragstherapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.
3.6 Indien de kattengedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen het consult te annuleren, zal getracht worden de cliënt daarvan tijdig telefonisch en per e-mail op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Tarieven en betaling
4.1 Terzake van de uit hoofde van de opdracht door de kattengedragstherapeut te verlenen diensten, heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
4.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
4.3 a. De vergoeding dient uiterlijk één dag vóór het consult te zijn voldaan door middel van bankoverschrijving.
b. De kattengedragstherapeut kan de gedragstherapeutische behandeling opschorten totdat de cliënt de vergoeding heeft voldaan.
4.4 In het geval dat de cliënt afwezig is op het moment van het consult en dit niet van te voren tijdig per telefoon en e‑mail heeft doorgegeven aan de kattengedragstherapeut en indien er nadien een nieuwe afspraak voor dit consult wordt gemaakt, kunnen extra gemaakte reiskosten naar de locatie van het consult in rekening worden gebracht aan cliënt.
4.5 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de kattengedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn/haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 5: Verlenging en (tussentijdse) beëindiging
5.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2. Voor het verlengen van de contractperiode zal een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn, die voorafgaand aan de verlenging door de kattengedragstherapeut vastgesteld zal worden.
5.2 De overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
5.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
5.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen indien:
– de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
– de wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
– de wederpartij handelt in strijd met het recht.
5.5 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd, dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de cliënt, of naar rato worden terugbetaald aan de cliënt indien de vergoeding reeds volledig betaald was door de cliënt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Het instellen van een gedragstherapeutische behandeling leidt tot een inspanningsverbintenis van de kattengedragstherapeut tot het leveren van een gedegen en vakkundig advies. De kattengedragstherapeut voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.
6.2 De kattengedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de cliënt gewenst resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.3 De kattengedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de kat mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
6.4 Deelname door cliënt aan de gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar kat(ten), conform artikel 6:179 BW.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 De kattengedragstherapeut zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 De kattengedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 8: Eigendom
8.1 De kattengedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij de uitvoering van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
8.2 Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Klachtenregeling
9.1 Het is het streven van de kattengedragstherapeut dat de cliënt tevreden is met de dienstverlening. Mocht de cliënt niet tevreden zijn over de door de kattengedragstherapeut verleende diensten, dan wordt de cliënt verzocht dit terstond te melden bij de kattengedragstherapeut, zodat er in goed onderling overleg naar een oplossing kan worden gezocht.
9.2 Indien de kattengedragstherapeut de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de kattengedragstherapeut te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of;
b. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de kattengedragstherapeut.

Artikel 10: Geschillenbeslechting
10.1 Mocht er een geschil ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan komen partijen overeen dat zij zich zullen inspannen dit geschil in onderling overleg te beslechten.
10.2 a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
b. Een geschil zal dan worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de kattengedragstherapeut ressorteert.

Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.