Privacy verklaring

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Des Kats verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Des Kats en alleen omdat u deze gegevens zelf aan Des Kats verstrekt per telefoon en/of e-mail. Persoonsgegevens die Des Kats verwerkt, zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens
Des Kats verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. In de praktijk betekent dit dus om u te kunnen bellen, e-mailen en op afspraak te bezoeken, ten behoeve van het door u gewenste gedragstherapietraject of preventieadvies voor uw kat(ten). Onderdeel van de dienstverlening is een korte verslaglegging naar uw dierenarts over uw kat(ten) in gedragstherapie, waarbij uw naam en die van de kat worden vermeld zodat uw dierenarts dit verslag in het patiëntendossier van uw kat kan toevoegen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Des Kats gebruikt op www.deskats.nl alleen sessie cookies. Sessie cookies zorgen er alleen voor dat de website goed werkt. Het gaat hier om in totaal twee cookies die alleen worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bekijkt. De twee cookies zijn: PHPSESSID (een uniek nummer dat de specifieke browsersessie identificeert op het wereldwijde web) en resolution (de schermresolutie van uw apparaat). Deze twee cookies verdwijnen van uw apparaat zodra u de website verlaat. Des Kats maakt geen gebruik van andere cookies of analyse technieken op haar website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Van geautomatiseerde besluitvorming is geen sprake. Des Kats neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden
Van het delen van persoonsgegevens met derden is geen sprake. Des Kats verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, met uw dierenarts die deze gegevens al heeft, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn geen bedrijven die in opdracht van Des Kats uw persoonsgegevens bewerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Des Kats heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die minderjarig zijn. De leeftijd kan Des Kats echter niet controleren. Als Des Kats constateert dat een persoon minderjarig is, dan worden persoonsgegevens van die persoon verwijderd. Als u ervan overtuigd bent dat Des Kats persoonsgegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@deskats.nl, dan verwijdert Des Kats deze informatie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Des Kats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deskats.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Des Kats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat uw e‑mailadres en telefoonnummer uit uw dossier worden gehaald na het verstrijken van een half jaar na de datum van het laatste consult bij u thuis. Naam en adresgegevens worden zeven jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaartermijn waar een bedrijfsadministratie aan moet voldoen (uw naam en adres staan bijvoorbeeld op een factuur en die factuur dient zeven jaar te worden bewaard).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit niet conflicteert met de wettelijke bewaartermijnen waar Des Kats aan moet voldoen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Des Kats en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Des Kats een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Des Kats van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deskats.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Des Kats u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Des Kats reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zodra uw verzoek is afgehandeld, verwijdert Des Kats de kopie van het identiteitsbewijs. Des Kats wil u er voor de volledigheid tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons